Kertemindekorets persondatapolitik  vedtaget på bestyrelsesmøde den  7.januar 2019

Iflg. EU's Persondataforordning af 25.maj 2018 skal bl.a. foreninger udarbejde en politik om indsamling, opbevaring  og videregivelse af persondata.

Indsamling af persondata:

For kormedlemmer og dirigent indsamler Kertemindekoret alene almindelige personlige oplysninger dvs. navn, alder, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Oplysningerne indsamles for at kunne administrere korets hverdag, herunder kommunikation mellem medlemmer og forening samt databehandling i Kerteminde kommune.

For at kunne formidle Korets virke om koncerter og andet anvendes endvidere situationsbilleder på Korets hjemmeside, i pressemeddelelser mv.

Når et nyt medlem starter i Kertemindekoret underskrives en samtykkeerklæring, hvori medlemmet bekræfter, at han/hun er blevet gjort bekendt med Kertemindekorets datapolitik.

Deling af persondata:

Medlemmerne og dirigent får udleveret aktuelle medlemslister over korets medlemmer med navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Videregivelse af persondata

Koret er forpligtet til at føre medlemslister over antal deltagere i korprøver af hensyn til Kerteminde kommunes tilskudsadministration.  Disse lister skal stilles til rådighed for Kerteminde kommune på forlangende.

For korets dirigent foregår en løbende indberetning af afholdte timer m.v. mhp. lønudbetaling.

Opbevaring af persondata

Af hensyn til Kertemindekommunes tilskudsadministration skal medlemslister opbevares i 5 år.

Data om korets dirigent må kun opbevares i 1 år efter at ansættelse er ophørt.

Af hensyn til historiske data kan koret dog opbevare data længere end de ovenfor anførte tidsfrister.