Vedtægter 2022

Vedtægter for Kertemindekoret.

§ 1. Foreningens navn er Kertemindekoret.Foreningen er hjemmehørende i Kerteminde Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at styrke interessen for korsang, primært ved drift af koret.
Foreningen er åben for personer der vil og kan synge, og som vil deltage i prøver og koncerter.

§ 3. Sæsonen starter i august/september og varer til maj. Start - og slutdage fastsættes af bestyrelsen.

§ 4. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12.

§ 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den indvarsles første koraften i det nye år,
og afholdes senest ved udgangen af februar måned.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent.
b. Formanden aflægger beretning til godkendelse.
c. Kassereren forelægger det reviderede regnskab, samt budget for det
kommende år til godkendelse.
d. Fastsættelse af kontingent.
e. Valg ifølge vedtægternes § 7 og 8.
f. Indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen beslutter det eller 2/3 af
medlemmerne begærer det skriftligt. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel.

§ 6. Medlemmerne betaler halvårligt kontingent, forfald 1/10 og 1/2. Størrelsen fastsættes på
den ordinære generalforsamling.

§ 7. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
I lige år vælges 3 medlemmer, og i ulige år 2 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Til kasserer kan bestyrelsen udpege en person udenfor bestyrelsen. Denne person deltager i
bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.
Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

§ 8. Hvert år vælges 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant.

§ 9. Bestyrelsen ansætter korets dirigent, som kan deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.

§ 10. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

§ 11. Vedtægtsændringer forelægges på generalforsamlingen og vedtages på en ekstraordinær
generalforsamling med 2/3af de afgivne stemmer.
Vedtægtsændringer skal indsendes til Kulturforvaltningen, Kerteminde kommune, for at sikre
at de til stadighed opfylder lovens krav.

§ 12. Foreningen opløses hvis 2/3 af medlemmerne på en ordinær og en ekstraordinær general-
forsamling med 14 dages mellemrum kræver det.
Ved foreningens opløsning tilgår arkivalier lokalarkivet.
En eventuel kassebeholdning bruges til almennyttige formål indenfor kommunen efter
generalforsamlingens bestemmelser.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 10.februar 2022